Voortgang regionale werkgroepen Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet is een behoorlijke operatie voor alle bevoegd gezagen én voor hun ketenpartners.

Samen zullen we ervoor moeten zorgen dat onze dienstverlening aan de klant in het VTH-traject (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en in de planvorming goed en efficiënt wordt verzorgd. Dit vraagt om besluitvorming van gemeenten die afstemming vraagt met de ketenpartners. Zo kunnen we de kosten beperkt houden en de gewenste dienstverlening kwalitatief zo optimaal als mogelijk is vorm geven.

De afstemming is in 2020 inhoudelijk gestart door op regionaal niveau – het gebied van de 25 gemeenten die met OMWB samenwerken. Gemeenten en ketenpartners (Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, GGD, Waterschappen en de OMWB) hebben twee regionale sessies waar zes regionale werkgroepen uit voortgekomen zijn. Zij ontwikkelen een gezamenlijke, uniforme werkwijze of aanpak op het gebied van:

  1. Bruidsschat
  2. Omgevingsplan
  3. Omgevingstafel
  4. DSO samenwerking
  5. VTH-processen
  6. Toepasbare regels.

Lang niet alle deelnemers hebben voldoende capaciteit om bij alle werkgroepen aan te sluiten; ze kunnen deelnemer of volger worden. Indien ze niet actief deelnemen is afgesproken dat ze zo veel als mogelijk aansluiten bij de werkwijze of aanpak die voortkomt uit de werkgroepen. De 25 gemeenten en hun ketenpartners hebben zo gezamenlijk, naar eigen vermogen, gewerkt aan de adviezen. Een unieke samenwerking in onze regio!

Besluitvorming

De werkgroepen komen met adviezen waarvoor elke gemeente gevraagd wordt een besluit te nemen. Het proces wordt voorbereid door de programmamanagers van de gemeenten en provincie in overleg met de ketenpartners. Het Ambtelijk Overleg  wordt hierover geïnformeerd. Vervolgens zal het aan de bestuurlijke portefeuillehouders worden besproken. Het bestuurlijke portefeuillehouder overleg is nieuw – de directeur van de OMWB zal dit initiëren. Vervolgens wordt het advies ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges van de gemeenten en provincie.

Download hier het rapport met een complete terugkoppeling.