Gesloten bodemenergiesysteem aanleggen: dit moet u melden

Gaat u een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen? Let erop dat u op een aantal momenten voor en tijdens de aanleg een melding moet indienen. U leest hier hoe dat kan.

Melden: de aanleg

Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem is een melding nodig. Een gesloten bodemenergiesysteem wordt in de Omgevingswet gezien als een milieubelastende activiteit (MBA). Zowel particulieren als bedrijven moeten deze activiteit melden via het Omgevingsloket.

In de melding moet u diverse vragen beantwoorden over het systeem en de bedrijven die het systeem aanleggen. Voor deze vragen is kennis van de systemen nodig. Wij adviseren de meldingen door een van de erkende aannemers te laten doen.

De melding moet minimaal vier weken vóór de voorgenomen aanleg ingediend zijn. Alleen een volledige ingevulde melding wordt in behandeling genomen. Wij beoordelen de melding in opdracht van de gemeente.

Erkende bedrijven

Een bodemenergiesysteem mag alleen aangelegd worden door erkende bedrijven. Voor de diverse onderdelen zijn verschillende erkenningen vereist. Deze erkenningen borgen de deskundigheid voor een goed ontwerp, de juiste aanleg en correct gebruik van bodemenergiesystemen. Dat resulteert in een duurzame oplossing waarbij aantasting en verontreiniging van de bodem wordt voorkomen en een optimale energiebalans wordt gerealiseerd.

Of de door u ingeschakelde bedrijven erkend zijn kunt u opzoeken in dit online register.

Interferentieberekening opvragen: wat zit er nog meer in de grond?

Als in de omgeving andere bodemenergiesystemen aanwezig zijn dan moet u bij de melding een interferentieberekening bijvoegen om aan te tonen dat uw systeem de andere systemen niet stoort. Op de WKO-tool kan iedereen eenvoudig een indruk krijgen van wat er al in de omgeving aanwezig is. Dit actuele overzicht kunt u  bij ons gratis opvragen via bodemenergie@omwb.nl. Vermeld in uw verzoek de Rijksdriehoekcoördinaten van het systeem, het adres en de gewenste zoekstraal. Wij zoeken dan de actuele gegevens op in, onder andere, het Landelijk Grondwater Register (LGR). U ontvangt binnen twee tot drie werkdagen een digitaal overzicht van de aanwezig systemen met bijbehorende gegevens.

Melden: boren

Het is niet toegestaan om zonder startmelding te boren. Minimaal 5 werkdagen van te voren moet u de boorwerkzaamheden melden via bodemenergie@omwb.nl.

Melden: realisatie ondergrondse deel

Na realisatie van het ondergrondse deel moet u de volgende gegevens doorgeven via bodemenergie@omwb.nl:

  • de daadwerkelijke x- en y-coördinaten en diepte van de bodemlussen;
  • boorbeschrijvingen en aanvulstaten van de grondboring.

Wij verwerken deze aangepaste gegevens in het LGR, zodat altijd de juiste gegevens zijn geregistreerd.