Ik zoek informatie over

Contact

Nieuws

    Thema's


Nieuwe accountverdeling


Vanaf 1 september is er een nieuwe accountverdeling. Lees verder om te zien wie de nieuwe accountmanager is voor uw gemeente.

Lees verder 

Bekijk ons nieuwe magazineUitvoering BRIKS-taken per 1 juni in eigen huis


Namens de provincie Noord-Brabant verzorgt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voor verschillende bedrijven het toezicht en de vergunningverlening. Een deel van deze taken, de zogeheten BRIKS-taken werden tot nu toe uitbesteed aan een externe partij. BRIKS staat voor taken gericht op bouwen, reclame, inritten, kap en totaalsloop (inclusief asbesttaken). Per 1 juni 2017 zal de OMWB alle VTH-taken voor deze bedrijven volledig in eigen huis gaan uitvoeren. Daarbij blijft, net als voorheen, het provinciebestuur te allen tijd verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering.

Lees verder 

Het Jaarverslag 2016 BRZO van de OMWB beschikbaar


Het Jaarverslag BRZO 2016 van de OMWB is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vastgesteld. De Brzo-bedrijven kwamen enkele malen prominent in het nieuws. De vraag werd gesteld of de Brabantse BRZO-bedrijven wel veilig genoeg zijn. In het jaarverslag BRZO 2016 wordt ingegaan op de feiten en omstandigheden. In het afgelopen jaar was er geen sprake van een onmiddellijke dreiging (categorie 1-overtreding). Het aantal overtredingen is ten opzichte van 2015 met 31% afgenomen. Er is echter geen aanleiding om te verslappen. De OMWB wil zich samen met de bedrijven inspannen om de veiligheidscultuur bij bedrijven te stimuleren.

Lees verder 

In snel tempo naar uniform toezicht op risicobedrijven


De versnippering van het toezicht op risicovolle bedrijven in Nederland is in snel tempo aan het verdwijnen. De verantwoordelijkheid voor dit toezicht is verschoven van honderden gemeenten naar de twaalf provincies. In opdracht van de provincies voeren zes gespecialiseerde omgevingsdiensten, waaronder de OMWB, dit toezicht en de vergunningverlening uit. Eind 2016 maakten de provincies gezamenlijk een meerjarenafspraak met die omgevingsdiensten, zodat in 2019 de majeure operatie afgerond zal zijn en er sprake is van een uniform, kwalitatief hoogwaardig toezicht, transparantie, en eenduidige en heldere vergunningen.

Lees verder 

WerkgebiedMeldingsformulieren bodemsanering online


De volgende meldingsformulieren zijn nu online beschikbaar: meldingenformulier start grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier bemonsteringen grondwater en in-situsanering, meldingenformulier bereiken einddiepte sanering, meldingenformulier wijzigingen grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier einde grondsanering of grondwatersanering.

Lees verder