Ik zoek informatie over

Contact

Nieuws

    Thema's


Mededeling Intens Festival Oisterwijk


Van 26 t/m 28 mei vindt in Oisterwijk het jaarlijkse Intents Festival plaats. De gemeente Oisterwijk is door de organisatie van Intents in een vroeg stadium betrokken bij de voorbereidingen en de aanvraag van de evenementenvergunning. Tijdens het evenement worden zowel door de organisatie als door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) op verschillende locaties en momenten metingen gedaan. Ondanks dat vorig jaar uit deze metingen bleek dat de geluidsnormen niet werden overschreden, werd toch overlast ervaren. Ook dit jaar doet de organisatie van Intents Festival er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ervaren, dan kunt u dit melden bij de MilieuKlachtenCentrale via (073) 681 28 21, www.milieuklachtencentrale.nl of bij de Organisatie van Intens zelf via (06) 105 124 80.

Lees verder 

OMWB 25 en 26 mei gesloten


Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, en vrijdag 26 mei is de omgevingsdienst gesloten. De klachtentelefoon voor milieuklachten is deze dagen wel gewoon bereikbaar.


Veehouderij en gezondheid omwonenden


Wonen in de omgeving van veehouderijen kan risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Gemeenten en provincie dienen hier rekening mee te houden bij het maken van bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen. In Brabant is daarom – gebaseerd op recente onderzoeken – de 'Notitie Handelingsperspectieven veehouderij en Volksgezondheid: endotoxine toetsingskader 1.0' verspreid. Dit toetsingskader is de basis voor vergunningverlening, kan het binnen de ruimtelijke ordening worden toegepast en geeft het bevoegd gezag handvatten om bij overschrijding van de advieswaarde in gesprek te gaan met de veehouderij.

Lees verder 

In snel tempo naar uniform toezicht op risicobedrijven


De versnippering van het toezicht op risicovolle bedrijven in Nederland is in snel tempo aan het verdwijnen. De verantwoordelijkheid voor dit toezicht is verschoven van honderden gemeenten naar de twaalf provincies. In opdracht van de provincies voeren zes gespecialiseerde omgevingsdiensten, waaronder de OMWB, dit toezicht en de vergunningverlening uit. Eind 2016 maakten de provincies gezamenlijk een meerjarenafspraak met die omgevingsdiensten, zodat in 2019 de majeure operatie afgerond zal zijn en er sprake is van een uniform, kwalitatief hoogwaardig toezicht, transparantie, en eenduidige en heldere vergunningen.

Lees verder 

WerkgebiedMeldingsformulieren bodemsanering online


De volgende meldingsformulieren zijn nu online beschikbaar: meldingenformulier start grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier bemonsteringen grondwater en in-situsanering, meldingenformulier bereiken einddiepte sanering, meldingenformulier wijzigingen grondsanering of grondwatersanering, meldingenformulier einde grondsanering of grondwatersanering.

Lees verder