Nieuws

      Thema's


    Hogere Waarde Wet geluidhinder

    De Wet geluidhinder kent de systematiek van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden. Wanneer de voorkeursgrenswaarden worden overschreden en het treffen van (aanvullende) maatregelen is niet doelmatig, dan kan het plan toch doorgang vinden na het vaststellen van hogere waarden in de zin van de Wet geluidhinder. Voorwaarde hierbij is dat wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat binnen het plan. Na het vaststellen van hogere waarden kan het nodig zijn de geluidgevoelige bestemmingen aanvullend te isoleren tegen geluid.
    Aanvullend op het uitvoeren of beoordelen van een rapportage van een akoestisch onderzoek voor een bestemmingsplan (of reconstructie van een weg), kunnen wij een aanvraagformulier hogere waarden invullen en een ontwerpbesluit hogere waarden opstellen.