Meer informatie

Nieuws

  Thema's


Besluit bodemkwaliteit

De omgevingsdienst adviseert gemeenten over het Besluit bodemkwaliteit 1). Dit besluit stelt, als opvolger van het Bouwstoffenbesluit, milieuhygiënische randvoorwaarden aan het hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie, in en op de bodem en in oppervlaktewateren. Doel van het Besluit bodemkwaliteit is het vinden van een balans tussen de bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu en ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw of aanleg van wegen. Het besluit omvat ook de Kwalibo-regeling (kwaliteitsborging bodembeheer).

Functiekaart en grondverzet

Het Besluit bodemkwaliteit schrijft voor dat gemeenten moeten beschikken over een functiekaart. Om in aanmerking te komen voor vrij grondverzet is naast een functiekaart een bodemkwaliteitskaart noodzakelijk. Hergebruik van grond moet vervolgens beleidsmatig zijn vastgelegd in een goedgekeurd bodembeheerplan.
U kunt bij de OMWB terecht voor:

 • opstellen functiekaarten;
 • actualiseren functiekaarten;
 • opstellen toepassingskaart;
 • ontgravingskaart;
 • afweging tussen generiek en specifiek beleid;
 • opstellen bodemkwaliteitskaarten;
 • grondverzet;
 • initiëren bodemonderzoeken;
 • beoordelen meldingen grondstromen;
 • advies over uitloging bouwstoffen (AVI)
 • meldpuntwerkzaamheden;
 • toezicht bij grondverzet (ad hoc of op basis van een programma).

Meldingen en toezicht

De omgevingsdienst beoordeelt ingediende meldingen voor het toepassen van grond en bepaalde bouwstoffen. Deze meldingen moeten door de toepasser worden ingediend bij het meldpunt bodemkwaliteit. Verder wordt door de omgevingsdienst toezicht gehouden op het toepassen en (tijdelijk) opslaan van grond en het toepassen van bepaalde bouwstoffen.

1) Het Besluit bodemkwaliteit is gefaseerd in werking getreden. Het deel voor hergebruik van grond en baggerspecie is per 1 juli 2008 in werking getreden. Maakt een gemeente geen gebruik van het overgangsrecht, dan heeft dit grote consequenties voor het hergebruik van bouwstoffen (grond en baggerspecie). Het Bouwstoffenbesluit blijft nog enige tijd van kracht voor bouwstoffen die voor 1 juli 2008 in een werk zijn toegepast.