Nieuws

   Thema's


  Ecologische bodemkartering

  Bodem kenmerkt zich door:

  • grond;
  • grondwater;
  • humus;
  • zuurgraad;
  • voedingsstoffen.

  Humusprofiel

  Het humusprofiel kan bij uitstek informatie verstrekken over de ecologische potenties; over de nutriëntvoorraden en -kringloopsnelheden, en over eventuele verdroging, vernatting, verzuring of eutrofiëring (toename van bepaalde soorten ten koste van de soortenrijkdom). Het humusprofiel levert veel meer informatie daarover dan een bodemkaart, die slechts een momentopname is (gedateerd).

  Ecologische bodemkartering

  Bij ecologische bodemkartering verzamelen we door grondboringen informatie over het humusprofiel en de grondsoorten in een bepaald gebied. In samenhang met onder meer onderzoek naar de voedingstoestand van de bodem geeft dit inzicht in de plantengemeenschappen die zich daar in potentie zouden kunnen vestigen.
  Ecologische bodemkartering levert bruikbare informatie voor onder meer biodiversiteitsbeleid. Voorafgaand aan het bodemonderzoek is het wenselijk om inventarisaties van aanwezige flora en fauna uit te voeren als uitgangspositie, en om een indicatie van de potentiële situatie te krijgen en inzicht in de voorwaarden voor de terugkeer van karakteristieke plant- en diersoorten in een gebied.
  Op grond van de verkregen informatie kan de OMWB ook een mineralen- en bemestingsadvies opstellen en een bewortelingsadvies.

  Informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Zeeman, e-mail M.Zeeman@omwb.nl