Nieuws

   Thema's


  Bedrijven en milieuzonering


  Ruimtelijke ordening beoogt zowel een aangenaam woon- en leefklimaat als een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven te creëren. Een goede ruimtelijke ordening voorkomt voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten van bedrijven. Bovendien biedt het bedrijven voldoende zekerheid om hun activiteiten uit te kunnen voeren. De Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant ondersteunt gemeenten op verzoek bij het maken van weloverwogen en verantwoorde keuzes over vestigingslocaties voor bedrijven enerzijds en woonlocaties anderzijds.

  Milieuzonering legt een relatie tussen de milieuaspecten van een bedrijf - geluid, geur, gevaar en stof - en de omgeving. Daarnaast is de mate waarin een bedrijfstype personen- of goederenverkeer genereert mede bepalend voor de mate van hinder, en dus voor de mogelijkheid tot vestiging of uitbreiding. Bij milieuzonering staan vier vragen centraal:

  • Welke afstand is aanvaardbaar tussen nieuwe bedrijven en nieuwe woningen?
  • Welke afstand is aanvaardbaar tussen nieuwe bedrijven en bestaande woningen?
  • Welke afstand is aanvaardbaar tussen bestaande bedrijven en nieuwe woningen?
  • Mag een concreet bedrijf zich op een bepaalde locatie vestigen?

  Om deze vragen te kunnen beantwoorden, maakt de omgevingsdienst gebruik van de indeling van (hinder door) bedrijven in zes milieucategorieën. De categorie bepaalt de richtafstanden voor de milieuaspecten geluid, geur, gevaar en stof. Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, kunnen gemotiveerd kleinere richtafstanden worden aangehouden. Voor functiemengingsgebieden wordt gebruikgemaakt van een specifieke categorieaanduiding.

  Motiveren en verantwoorden

  Het ruimtelijk beleid biedt beleidsvrijheid voor maatwerk op lokaal niveau. Het is aan de gemeente zelf om te bepalen en te motiveren welke functies en activiteiten zij in een specifiek gebied toelaatbaar acht. Gemotiveerd toepassen dient daarbij het uitgangspunt te zijn. Gemeente dienen op een zorgvuldige manier afwegingen te maken en te verantwoorden.
  De omgevingsdienst levert hierbij ondersteuning aan de hand van een vast en beproefd stappenplan, dat is gebaseerd op de VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering. Deze handreiking is geen wettelijk voorschrift, maar wordt door de Raad van State wel gebruikt ter toetsing van de zorgvuldigheid van genomen besluiten. De omgevingsdienst heeft ruime ervaring met de interpretatie van de handreiking en de toepassing ervan op verschillende momenten in het ordeningsproces. Daarnaast heeft de omgevingsdienst specialistische kennis over de onderscheiden milieu-aspecten in huis (geluid, geur, gevaar en stof) en beschikt zij over kennis van de lokale situatie.

  Toepassing milieuzonering

  Milieuzonering kan als ordenend instrument ingezet worden bij:

  • Locatiekeuzestudies, bijvoorbeeld in het kader van een gemeentelijke structuurvisie. Daarbij gaat het om de aanvaardbaarheid van nieuwe woningen bij bedrijven, een nieuw bedrijventerrein bij woningen, de uitbreiding van een bedrijventerrein en de voorwaarden waaronder dat mogelijk is.
  • Het opstellen van bestemmingsplannen voor een bedrijventerrein, nieuwe woningen nabij bedrijven, een gemengd woonwerkgebied of een afzonderlijk bedrijf. Dit stelt specifieke eisen aan uit te voeren onderzoek en de vertaling naar de toelichting en bijbehorende verbeelding en de planregels.
  • De beoordeling van een bedrijfsvestiging. Beoordeeld wordt of een bedrijfsvestiging of een concrete activiteit op een specifieke locatie (volgens het bestemmingsplan) kan worden toegelaten.

  Informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons centrale nummer met Roel Peters, of mail naar  r.peters@omwb.nl.