Bezoek van een toezichthouder

Staat er een controle gepland en wilt u weten wat u te wachten staat? Of heeft u een toezichthouder van de OMWB op bezoek gehad? Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waarom komt een toezichthouder van de OMWB langs voor een controle?

De provincie en gemeenten hebben de taak de naleving van de milieuregels te controleren. Wanneer u een activiteit uitvoert waarvoor milieuregels zijn opgesteld, dan moet u zich daar aan houden. De OMWB voert voor gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie Noord-Brabant de taak uit om de naleving van de milieuregels, en in sommige gebieden ook de bouwregels, te controleren.

Waar controleert een toezichthouder precies op?

Dat hangt af van de activiteiten die u uitvoert. De toezichthouder toetst uw situatie aan de voor deze activiteiten geldende wet- en regelgeving. Daarnaast controleert hij of zij of u zich houdt aan de voorschriften uit uw vergunning(en) – als u die heeft. Ook hebben onze toezichthouders een zogenoemde ‘oog- en oorfunctie’ voor andere instanties, zoals het waterschap, de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat betekent dat onze toezichthouders constateringen van overtredingen op wet- en regelgeving buiten hun bevoegdheid, doormelden aan deze instanties.

Hoe kan ik me voorbereiden op een controle?

Wanneer een toezichtbezoek is aangekondigd, dan ontvangt u een bericht van de toezichthouder met hierin aangegeven welke voorbereidingen u kun treffen. Denk hierbij aan:

  1. De onderwerpen die tijdens het bezoek aan bod komen;
  2. Documenten die u kunt opsturen ter voorbereiding van het bezoek;
  3. Documenten welke worden ingezien tijdens het bezoek.

Als u een vergunning heeft, neem deze dan goed door. Daarnaast kunt u ook bekijken welke algemene regels op het gebied van milieu voor uw activiteiten van toepassing zijn. Deze regels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving en in het omgevingsplan.

Verder is het verstandig om goed op de hoogte te zijn van wat er gebeurt binnen uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld na over hoe uw activiteiten impact kunnen hebben op het milieu en wat u daar zelf aan kunt doen.

Worden controles altijd vooraf aangekondigd?

Vaak komen we onaangekondigd langs. We beseffen ons dat het niet altijd uitkomt. Toch voeren wij op dat moment de controle uit. Om het bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen leggen we aan het begin van het bezoek uit wat we graag willen zien en welke documenten we eventueel nodig hebben. U helpt ons door iemand aan te wijzen die ons door het pand kan meenemen en de nodige documenten laat zien.

Naast de reguliere toezichtbezoeken voeren we ook onaangekondigde gezamenlijke controles uit en zogenaamde handhavingsacties samen met onze ketenpartners. U ontvangt in dat geval naast de toezichthouder van de OMWB ook toezichthouders van andere disciplines van de gemeente of provincie of er sluiten een of meer ketenpartners aan. Bij een handhavingsactie zijn vaak ook andere ketenpartners betrokken zoals de politie en de belastingdienst of douane.

Wat mag een toezichthouder doen tijdens een controle?

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben toezichthouders van de Nederlandse overheid de volgende bevoegdheden:

  • Een toezichthouder mag overal op uw bedrijf komen. Als het nodig is, mag hij daarvoor sloten breken. Voor het betreden van woningen is een machtiging nodig.
  • Een toezichthouder mag van iedereen van boven de 14 jaar een identificatiebewijs vragen.
  • Een toezichthouder mag informatie eisen. Betrokkenen zijn verplicht de vragen te beantwoorden.
  • Een toezichthouder mag gegevens en documenten innemen die relevant zijn voor de uitvoering van zijn taak.
  • Een toezichthouder mag installaties, apparaten en goederen onderzoeken en opnemen. Hij mag verpakkingen openmaken, monsters nemen, metingen doen en dit digitaal of analoog vastleggen.
  • Een toezichthouder mag auto’s, vrachtauto’s en schepen laten stoppen en bestuurders de opdracht geven hun vervoersmiddel naar een controleplaats te brengen.

Wat gebeurt er na een controle?

Als we een overtreding van milieuregels zien, bespreken we dat meteen met u. Soms kunt u de overtreding herstellen tijdens het bezoek. Maar niet altijd. Na het bezoek ontvangt u een schriftelijk bericht van de toezichthouder met hierin aangegeven welke actie u moet ondernemen en binnen welke termijn dit moet gebeuren. Zodra de termijn is verstreken, controleert de toezichthouder of nu wel wordt voldaan aan de Wet- en regelgeving. Dit kan met een fysieke controle, maar vaak kan deze controle administratief worden afgehandeld.

Hoe vaak komt een toezichthouder van de OMWB langs?

Dat hangt enerzijds af van de risico’s die uw bedrijf kan vormen voor de leefomgeving. En anderzijds spelen maatschappelijke landelijke opgaven zoals stikstof of klimaatverandering, of lokale prioriteiten een rol. Aan de hand van wetgeving en de prioriteiten bepalen gemeenten en/of de provincie hoe vaak toezicht nodig is. Het aantal controles per jaar kan dus per gemeente verschillen. Ook kan het voorkomen dat een gemeente inzicht wil krijgen in een bepaald gebied of terrein waardoor in een enkel geval twee toezichtbezoeken elkaar op relatief korte termijn opvolgen. Gemeenten en provincie geven in veel gevallen de Omgevingsdienst de opdracht de controles uit te voeren.

Er is een overtreding geconstateerd tijdens een milieucontrole. Wat gebeurt er nu?

Het proces dat zal volgen wordt beschreven in onze Folder Toezicht handhavingsproces.

Ik heb tijdens een milieucontrole gehoord dat ik een vetafscheider nodig heb. Hoe pak ik dat aan?

In onze folder over de vetafscheider leest u hoe u de juiste keuzes maakt.