Bezoek van een toezichthouder

Heeft u een toezichthouder van de OMWB op bezoek gehad? Of staat er een controle gepland en wilt u weten wat u te wachten staat? Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waarom komt een toezichthouder van de OMWB langs voor een controle?

Bedrijven moeten zich houden aan milieuregels. De provincie en gemeenten hebben de taak de naleving van deze regels te controleren. De OMWB voert deze taak uit voor gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

Hoe vaak komt een toezichthouder van de OMWB langs?

Dat hangt af van de risico’s die uw bedrijf kan vormen voor de leefomgeving. Aan de hand van wetgeving en op basis van lokale prioriteiten bepalen gemeenten en/of de provincie hoe vaak toezicht nodig is. Het aantal controles per jaar kan dus per gemeente verschillen. Bij bedrijven die vallen onder de BRZO-regelgeving – en werken met veel gevaarlijke stoffen – wordt intensiever toezicht gehouden. Gemeenten en provincie geven de omgevingsdienst de opdracht de controles uit te voeren.

Waar controleert een toezichthouder precies op?

Dat hangt af van het type bedrijf en de type controle. De toezichthouder zal uw situatie sowieso toetsen aan de algemene wet- en regelgeving, zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarnaast zal hij controleren of u zich houdt aan de voorschriften in uw vergunning(en) – als u die heeft. Daarnaast hebben onze toezichthouders een zogenoemde ‘oog- en oorfunctie’ voor andere instanties, zoals het waterschap, de Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat betekent dat onze toezichthouders ook mogelijke overtredingen van hún regels door mogen doormelden.

Hoe kan ik me voorbereiden op een controle?

Als u een vergunning heeft, neem deze dan goed door. Kijk dan vooral naar de zogenoemde considerans. Daarnaast kunt u ook de algemene wet- en regelgeving op het gebied van milieu nog eens bekijken.

Verder is het verstandig om goed op de hoogte te zijn van wat er gebeurt binnen uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld na over hoe uw activiteiten impact kunnen hebben op het milieu en wat u daar zelf aan kunt doen.

Wat mag een toezichthouder doen tijdens een controle?

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben toezichthouders van de Nederlandse overheid de volgende bevoegdheden:

  • Een toezichthouder mag overal op uw bedrijf komen. Als het nodig is, mag hij daarvoor sloten breken. Voor het betreden van woningen heeft hij een machtiging nodig.
  • Een toezichthouder mag van iedereen boven de 14 jaar een identificatiebewijs vragen.
  • Een toezichthouder mag informatie eisen. Betrokkenen zijn verplicht de vragen te beantwoorden.
  • Een toezichthouder mag gegevens en documenten innemen die relevant zijn voor de uitvoering van zijn taak.
  • Een toezichthouder mag installaties, apparaten en goederen onderzoeken en opnemen. Hij mag verpakkingen openmaken, monsters nemen, metingen doen en dit digitaal vastleggen.
  • Een toezichthouder mag auto’s, vrachtauto’s en schepen laten stoppen en bestuurders de opdracht geven hun vervoersmiddel naar een controleplaats te brengen.

Worden controles altijd vooraf aangekondigd?

Nee, controles vinden ook onaangekondigd plaats. Het hangt af van het doel van de controle en hetgeen gecontroleerd moet worden. Fraudegevoelige processen zullen wellicht eerder onaangekondigd worden gecontroleerd. U bent wel verplicht mee te werken aan onaangekondigde controles.

Wat gebeurt er na een controle?

De toezichthouders maken na de controle een schriftelijk rapport op. Hierin staat wat zij geconstateerd hebben en met u hebben besproken. Dit rapport wordt getoetst aan de wet- en regelgeving. Als blijkt dat u de wet overtreden hebt, krijgt u te horen welke verbeteracties u moet doorvoeren en op welke termijn dit moet gebeuren. Als die termijn is verstreken, controleert de toezichthouder of u nu wel aan de wet- en regelgeving voldoet. Hij kan daarvoor nog een keer langskomen of op een andere manier contact opnemen.